progress_icon

Data wygenerowania ogłoszenia: 2018-12-04

Tramwaje Śląskie S.A.

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

NIP: 6340125637

Osoba kontaktowa:

Tomasz Oporek

tel:

e-mail: t.oporek@tram-silesia.pl

II/591/2018 - Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu.

OGŁOSZENIE NR Z27/3476/aktualizacja2

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

Aby złożyć ofertę należy zalogować się na stronie: https://tram-silesia.logintrade.net

Treść zmian (aktualizacja):

04.12.2018r.
UWAGA!!!
W związku z wpływem kolejnych pytań Wykonawcy Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania zamieszcza nowy - obowiązujący przedmiar oraz nowy uproszczony kosztorys ofertowy.
Nowe pliki zostały nazwane: "przedmiar -korekta 2" oraz "uproszczony kosztorys ofertowy - korekta 2"


03.12.2018r.
W związku ze zmianami w przedmiocie zamówienia jakie nastąpiły w wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 07.12.2018 na godzinę 11:45.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowy zamieszczono
w odpowiedziach na pytania Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

UWAGA 1
Zamawiający informuje, iż niezależnie od komunikatów wyświetlanych na Platformie Zakupowej (dotyczących podawania cen brutto oferty), wszystkie ceny podawane przez Wykonawcę mają być cenami netto.

UWAGA 2

Oferty będą oceniane wg. kryteriów opisanych w rozdziale 15 SIWZ

UWAGA 3
Termin na zadawanie pytań upływa dnia 30.11.2018 r. o godz. 10:00

Przedmiot zamówienia:

Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu - cena zgodnie z zobowiązaniem merytoryczno-cenowym CPV/Indeks 1 komplet % Czytaj

Kryteria oceny oferty:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%

Kryteria formalne:

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Wniesienie wadium zgodnie z zapisami SIWZ
  3. Złożenie wraz z ofertą dokumentów wymaganych zgodnie z Rozdziałam 4 SIWZ

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "II/591/2018 - Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu. "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. zapytania do przetargu: "Modernizacja torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Staszica w Sosnowcu nr sprawy: II/591/2018" 2018-11-29 10:05


Załączniki:


Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.

5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...